Sklep internetowy Fundacji Leny Grochowskiej - kupujeszpomagasz.pl

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez fundację „Fundacja Leny Grochowskiej”, z siedzibą przy ul. Brzeskiej 134, 08-110 Siedlce. Wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000506586 , NIP: 8212640725, REGON: 147217470 , (zwaną dalej „Sprzedawcą”), za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sklep.arche.pl (zwanego dalej: „Sklepem”).

 

§ 1 Definicje

Dzieło sztuki - przedmiot sprzedaży w Sklepie Internetowym (nazwa sklepu), który jest objęty prawami autorskimi i nie jest towarem.
Towar - przedmiot sprzedaży, który nie jest Dziełem sztuki.
Rejestracja - założenie konta użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Kupujący - mający możliwość zakupu towaru i dzieł za pośrednictwem sklepu (nazwa sklepu). Zwany też Klientem.
Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Użytkownik - osoba spełniająca warunki regulaminu i posiadająca konto na stronie internetowej sklepu.
Zakup/Sprzedaż - transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
Sprzedawca - „Fundacja Leny Grochowskiej”, z siedzibą przy ul. Brzeskiej 134, 08-110 Siedlce.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.arche.pl  prowadzony jest przez Fundację Leny Grochowskiej z siedzibą w Siedlcach ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń.
2. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Sklepie (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
3. Sklep jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 

§ 3 Rejestracja 

1. Rejestracja polega na podaniu danych określonych w formularzu rejestracji.
2. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą.
3. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług droga elektroniczną.
4. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do konta Użytkownika oraz jego usunięciem wraz ze wszystkimi danymi.
5. Założenie „Konta Użytkownika” jest nieodpłatne.

 

§ 4 Obowiązki Kupującego

1. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Sklepu przed złożeniem zamówienia na Towar lub Dzieło sztuki. Kupujący w trakcie procesu składania zamówienia oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
2. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

 

§ 5 Warunki sprzedaży Dzieła Sztuki

1. Fundacja prowadzi sprzedaż Dzieł sztuki, które są własnością Fundacji, a także komisową sprzedaż Dzieł sztuki.
2. Stronami umowy zawieranej podczas transakcji są Sprzedawca oraz Kupujący.
3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym, jak również niezarejestrowanym.
4. Kupujący niezarejestrowany jest zobowiązany do przekazania następujących danych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres poczty e-mail.
5. Wszystkie dzieła prezentowane na stronach Sklepu znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych dzieł (zwanych dalej Artystami). Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach www.sklep.arche.pl  bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie zainteresowany powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
6. Artyści zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanego Dzieła, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie Galerii. Zmiana cen lub wycofanie dzieła nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.

 

§ 6 Warunki sprzedaży Towarów

1. Fundacja prowadzi sprzedaż towarów, których własność zostanie przeniesiona na rzecz kupującego, po spełnieniu wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Stronami umowy zawieranej podczas transakcji są Sprzedawca oraz Kupujący.
3. Umowa sprzedaży może zostać  zawarta między Użytkownikiem zarejestrowanym, jak również niezarejestrowanym.
4. Kupujący niezarejestrowany jest zobowiązany do przekazania następujących danych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres poczty e-mail.

 

§ 7 Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Zakupu Dzieł Sztuk i towarów dokonuje się poprzez opcję: "Do koszyka".
2. Sklep potwierdza za pomocą e-maila otrzymanie zamówienia Klienta.
3. Kupujący zobowiązany jest opłacić złożone zamówienie na podany rachunek bankowy, w terminie 5 dni od momentu złożenia zamówienia lub za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay.
4. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna zostać zaksięgowana na rachunku. Nie dokonanie wpłaty w tym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.
5. Jeżeli zamówione przez Kupującego Dzieło lub Towar nie jest dostępny, Sprzedawca informuje Kupującego o braku możliwości dokonania transakcji. Wówczas transakcja zostaje anulowana.
6. Potwierdzenie dostępności Towaru lub Dzieła przez Sklep i zaksięgowanie wpłaty na koncie rozpoczyna czynności mające na celu dostarczenie zamówienia do Kupującego.
7. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia zapłaty na konto. W szczególnych przypadkach, jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż 7 dni, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i jego przyczynie.
8. Koszty wysyłki zamówionego Dzieła lub Towaru ponosi Kupujący. Do ceny dzieła doliczane są koszty jego dostawy, określone w koszyku zamówień i w potwierdzeniu zamówienia.
9. Kupujący może wycofać złożone zamówienie, jeśli sytuacja taka ma miejsce przed dokonaniem płatności.
10. Sprzedawca wystawia Kupującemu dokument potwierdzający sprzedaż - Fakturę VAT marża.

 

§ 8 Zwrot i Reklamacja Towarów i Dzieł Sztuki

a) Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu dzieła sztuki stosowne oświadczenie. W celu zachowania terminu należy wysłać powiadomienie o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres mailowy: sklep@fundacjalenygrochowskiej.pl
2. Konsument chcący skorzystać z prawa odstąpienia od umowy jest obowiązany odesłać dzieło sztuki/towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Sklepu: ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania. Konsument powinien zwrócić dzieło sztuki wraz z kompletem dokumentów otrzymanych wraz z dziełem sztuki. Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od umowy proszony jest o wypełnienie formularza zwrotu - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu. (Formularz zwrotu PDF). Odsyłany produkt powinien zostać należycie zapakowany i zabezpieczony tak, aby nie został uszkodzony w trakcie transportu.
3. Zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Kupującego  konto bankowe. Zwrotowi podlegają również koszty przesyłki dzieła sztuki do Kupującego. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 

b) Reklamacja
1. W przypadku gdy po otrzymaniu obiektu stwierdzone zostaną nieprawidłowości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, podając swoje dane: imię, nazwisko, a także dane dotyczące dzieła: nazwę, numer dzieła, numer zamówienia i opis wady.
2. Kupujący przesyła towar, w którym zostały stwierdzone nieprawidłowości do siedziby (nazwa sklepu), na koszt Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru.
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca, o ile to możliwe naprawi towar, wymieni na inne lub dokona zwrotu wszelkich poniesionych przez Kupującego kosztów. Zwrot kosztów odbędzie w drodze przelewu na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

 

§ 9 Płatność

1. Płatności za Prace kupione w Sklepie można dokonać:
a) przelewem na konto bankowe: 68 1240 2685 1111 0010 5805 1659
b) kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay.
c) e-przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay.

 

§ 10 Koszt i zasady dostawy

1. Koszt wysyłki dzieła sztuki i Towaru zakupionego w Sklepie pokrywa Kupujący. W przypadku zamówienia Dzieł Sztuki o wartości przekraczającej 3000 zł wysyłka gratis.
2. Termin dostawy nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W szczególnych przypadkach, jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż 14 dni, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i jego przyczynie.

 

§ 11 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie  powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§ 12  Zakres danych osobowych

1. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji przekazywanych do Galerii podlega ochronie prawnej.
2. Dane które o Tobie zbieramy przy rejestracji:
a. e-mail, hasło, login, którego będziesz używał posiadając konto.
b. dane zbierane podczas transakcji kupna-sprzedaży: imię i nazwisko, adres, numeru telefonu kontaktowego (wymagane do dostarczenia przesyłki) oraz dane niezbędne do realizacji płatności i do celów ewidencji sprzedaży.

 

§ 13 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Fundacja Leny Grochowskiej”, z siedzibą przy ul. Brzeskiej 134, 08-110 Siedlce (dalej „Fundacja”).
W jakim celu i na jakiej podstawie Fundacja będzie przetwarzać dane osobowe? Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, realizacja płatności, ewidencja sprzedaży, funkcjonowanie sklepu internetowego,
-dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Fundację w związku ze szkodą poniesioną przez Fundację, a wyrządzoną przez osobę korzystającą z Galerii lub obrona przed roszczeniami takiej osoby w stosunku do Fundacji;
- udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych (art. 86 Ordynacji podatkowej);
- spełnienie obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej).

Dane osobowe będą przetwarzane także w celach marketingowych administratora danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest dochodzenie ewentualnych roszczeń i marketing własnych produktów. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.

Fundacja będzie przekazywać dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fundacji w tym:
- podmiotom świadczącym usługi informatyczne i dostarczającym oprogramowanie,
- firmom świadczącym usługi doradcze oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego

Ponadto Fundacja będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Fundacja będzie przetwarzać dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Każda osoba, która uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (GIODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Tel: +48 25 644 14 64;  E-mail: kontakt@fundacjalenygrochowskiej.pl

Fundacja Leny Grochowskiej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce.

§ 14  Postanowienia końcowe

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów i dostępności.
2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej wszystkim zainteresowanym.
3. Klient/ Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego przestrzegania.